Eindrapport Duur machtigingen vrijwillige plaatsingen JZ+

Praktikon heeft in het kader van een ZonMw subsidie, en in samenwerking met enkele instellingen JeugdzorgPlus, onderzoek gedaan naar de duur van de machtigingen gesloten plaatsing én het aantal vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van registratiegegevens, interviews met kinderrechters en enquêtes bij professionals en jongeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat kinderrechters vaker kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp blijken af te geven en dat deze kortdurende machtigingen vaker worden verlengd. Kortdurende machtigingen worden afgegeven vanuit het streven om een plaatsing in de JeugdzorgPlus zo kort mogelijk te laten duren. Ondanks de kortere machtigingen wordt de verblijfsduur echter niet korter. De verlengingen hebben een negatieve invloed op de voortgang van de behandeling en zorgen voor onzekerheid en stress bij jongeren.

De laatste jaren lijkt het aantal vrijwillige plaatsingen (met instemming van ouders) in de JeugdzorgPlus toe te nemen. Uit ons onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in het aantal vrijwillige plaatsingen per regio. De toename van het aantal vrijwillige plaatsingen kan in het algemeen worden verklaard door de gevolgen van de Jeugdwet: zorg moet zo licht en vrijwillig mogelijk zijn. De verschillen tussen regio’s kunnen deels worden verklaard door het zorgaanbod in de betreffende regio. Echter, ook gemeentelijk beleid lijkt een rol te spelen in het aantal vrijwillige plaatsingen. Uit ons onderzoek blijkt daarnaast dat een vrijwillige plaatsing recht kan doen aan ouders, maar de ouder-kind relatie kan ook ernstig onder druk komen te staan. Tevens lijkt er niet altijd sprake van échte instemming van ouders, maar is er eerder sprake van dwang of drang. Bij jongeren die geplaatst zijn vanuit het vrijwillig kader is er vaak minder ernstige gezinsproblematiek en zijn ouders gemotiveerder voor hulp dan bij jongeren die geplaatst zijn in het gedwongen kader.

Meer Uitgelicht