Praktijkvoorbeelden voor (jeugd)zorg

Kwaliteitsmetingen bij interventies

Kwaliteitsmetingen bij interventies

Praktikon ondersteunt meerdere kenniscentra in Nederland bij het verzamelen en duiden van gegevens over de uitvoering van interventies bij instellingen. Daarbij beantwoorden we vragen als: ‘Wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria?’, ‘In hoeverre wordt behandelgetrouw behandeld?’ en ‘Wat is het effect van de behandeling?’. Zo krijgen instellingen meer zicht op de effectiviteit van een interventie en kunnen professionals zich verder ontwikkelen en profileren.

Een voorbeeld uit de praktijk: Ambulante Spoedhulp (ASH)

ASH biedt hulp aan jeugdigen (0-18 jaar) en hun opvoeders, bij wie sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie. Na ieder traject registreren spoedhulpwerkers met behulp van de kwaliteitsmetingen of zij bijvoorbeeld snel gestart zijn, doelgericht gewerkt hebben en of de crisis is opgeheven. Met de kwaliteitsmetingen en de door Praktikon ontwikkelde dashboards kunnen de jeugdhulporganisaties hun eigen kwaliteitsaspecten inzien en afzetten tegen het landelijk gemiddelde, met als doel het in kaart brengen en oppakken van verbeterpunten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

Samenwerkingspartners

 • SEJN met de Lerende Databank Jeugd (LDJ)
 • MST-Nederland en België
 • Van Montfoort

Meer informatie?

Neem contact op met Marsha Philipsen.

Specialistische jeugdhulp: jeugdigen die niet meer thuis wonen

Specialistische jeugdhulp: jeugdigen die niet meer thuis wonen

Binnen de specialistische jeugdhulp ligt jeugdzorg met verblijf, waarbij jeugdigen niet meer thuis wonen, de laatste jaren onder een vergrootglas. Vanuit overheid en samenleving wordt steeds meer de wens uitgesproken om jeugdigen zoveel als mogelijk is thuis te laten opgroeien. Ook Praktikon heeft inmiddels de nodige expertise op dit terrein opgebouwd. Zo zijn we vanaf het ontstaan van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) betrokken geweest bij onderzoek en verdieping op inhoudelijke thema’s, zoals:

 • evaluatie van de eerste pilots JeugdzorgPlus (destijds Nieuw Zorgaanbod geheten);
 • crisistrajecten in de JeugdzorgPlus;
 • prevalentie van GGZ- en LVB-problematiek in de JeugdzorgPlus;
 • het plaatsen van jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus;
 • de duur van de machtigingen JeugdzorgPlus;
 • het aantal vrijwillige plaatsingen in de JeugdzorgPlus.


Minimale belasting, maximaal resultaat
Binnen deze onderzoeken maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden (vragenlijsten, interviews, registratiegegevens) om met minimale belasting zo maximaal mogelijk ervaringen op te halen bij hulpverleners, ouders en betrokken professionals. We delen en bespreken onze bevindingen met de instellingen en formuleren samen aanbevelingen voor het verbeteren van de specialistische zorg.


Ook binnen andere vormen van verblijfszorg doen we onderzoek ter verbetering van deze zorg. Enkele voorbeelden zijn: onderzoek naar ervaringen van jeugdigen en ouders binnen gezinsgerichte vormen van verblijf, pleegzorg, gezinshuis en een deeltijdbehandelgroep. Door regelmatig met ouders, jeugdigen en behandelaren in gesprek te gaan en hen over meerdere jaren te volgen, kunnen we meer te weten komen over wat deze vormen van zorg uiteindelijk opleveren.

Samenwerkingspartners

 • Pluryn
 • OGH
 • Horizon
 • Via Jeugd
 • Pactum
 • Entrea lindenhout

Meer informatie?

Neem contact op met Coleta van Dam.

Monitor Pleegzorg

Monitor Pleegzorg

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) levert Praktikon jaarlijks een rapportage over de uitkomsten van de Monitor Pleegzorg. Deze Monitor Pleegzorg wordt gebruikt door steeds meer instellingen voor pleegzorg die hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het NJi zijn aangegaan. De geanonimiseerde gegevens uit de Monitor Pleegzorg worden door Praktikon bewerkt en geanalyseerd, en vervolgens gepresenteerd in de vorm van een rapport met tabellen en grafieken over de kwaliteit en effectiviteit van de pleegzorg bij de deelnemende pleegzorginstellingen.

Doelstellingen en gebruik
De Monitor Pleegzorg helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico’s op een voortijdige afbreking van de plaatsing in kaart te brengen. De Monitor kan gebruikt worden om afspraken te maken over de doelen en begeleiding van het kind én om de pleegzorg(begeleiding) als geheel te verbeteren. De Monitor wordt door de pleegzorgbegeleider samen met pleegkind, ouders en pleegouders ingevuld. Dit gebeurt bij de start van de plaatsing, tijdens de jaarlijkse evaluatie en aan het einde van de plaatsing. Op basis van de uitkomsten maakt de pleegzorgbegeleider samen met alle betrokkenen afspraken over de doelen en begeleiding voor de komende periode.

De Monitor heeft ook een algemener doel: zowel in de eigen organisatie als landelijk bieden de cijfers een basis voor de verdere professionalisering van de pleegzorg.

Samenwerkingspartners

 • NJi
 • Deelnemende pleegzorgorganisaties: Horizon, De Rading, Timon, Youké, Sterk Huis, Elker en Parlan

Meer informatie?

Lees hier meer over de Pleegzorg Monitor: https://www.nji.nl/monitoring/monitor-pleegzorg of neem contact op met Ronald De Meyer.